Privacyverklaring

In deze privacy policy lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden bijgehouden en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens voor benut worden. Daarnaast vindt je hier ook al je rechten met betrekking tot jou gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Deze privacy policy zal soms aangepast worden door bv. Wetsaanpassing. Het is daarom geadviseerd de verklaring periodiek te raadplegen.

Als bedrijf streven wij ernaar je privacy te bewaren en geen overbodige zaken bij te houden om zo jouw en onze veiligheid te garanderen.

Bestelling leveren

Voor je bestelling hebben we je naam, email, adres, betaalgegevens en soms ook je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over je bestelling, deze gegevens worden per bestelling opgevraagd en worden bij levering terug verwijderd. Informatie over de veiligheid van je gegevens en wat we er mee doen vind je terug onder de kopjes ‘Veiligheid’ en ‘Wat doen we met jou gegevens’

Veiligheid

Alle gegevens die je bij ons achterlaat worden minimaal opgeslagen of bijgehouden. Bij een bestelling vragen we naar jouw adresgegevens deze worden zes (6) maanden bijgehouden bij ons verzendingsplatform Sendcloud. Bij het inloggen maken we gebruik van Facebook login en Google login, hierdoor hoeven we jouw wachtwoord niet bij te houden. Voor meer informatie indien je inlogt via je google account kan je terecht op de privacy pagina van google: https://policies.google.com/privacy. Voor meer informatie indien je inlogt via je facebook account kan je terecht op de privacy pagina van facebook: https://www.facebook.com/about/basics. Mocht je het gevoel hebben dat je gegevens toch niet behandeld worden zoals hier beschreven, laat ons dit dan weten via . Meer info over het privacy beleid van Sendcloud vind je op hun gdpr pagina: https://www.sendcloud.be/gdpr/. Ook voor betalingen doen we ons uiterste best om alles veilig te laten verlopen. Daarom hebben we gekozen voor de service van Mollie. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Mollie van groot belang. Mollie heeft verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw data te beschermen en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Meer informatie over de veiligheid van mollie vind je terug via hun privacy pagina: https://www.mollie.com/nl/privacy.

Wat doen we met jou gegevens

Op custom.domain kan je alleen maar inloggen via een Facebookaccount of via een Googleaccount, hierdoor zijn er weinig tot geen gegevens opgeslagen op onze eigen servers. Indien je inlogt via Facebook of Google op onze site wordt er één element bijgehouden en dat is het ID van je account. Dit gebruiken we om je bestellingen bij te houden onder je eigen account en de mogelijkheid te geven om je bestellingen na te kijken. Bij een bestelling vragen we ook om je adresgegevens, deze worden tijdelijk opgeslagen bij Sendcloud tot je verzending is verzonden, hierna beschikken we beide over een bestellingnummer waarmee we je bestelling kunnen identificeren. Je adresgegevens zullen zes (6) maanden opgeslagen worden bij Sendcloud. Is je bestelling verzonden, dan wordt het bezorgingsadres en de andere gegevens na zes (6) maanden verwijderd en blijven alleen je account ID en bestellingsnummer opgeslagen bij custom.domain. Meer informatie over hoe Sendcloud je gegevens gebruikt kan je bekijken op de volgende pagina’s: https://www.sendcloud.be/gdpr/ en https://www.sendcloud.be/algemene-voorwaarden/. Ook bij Mollie worden gegevens bijgehouden voor de verwerking van de betaling. Mollie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens zijn verkregen. Voor meer informatie over de werkwijze van Mollie kan je terecht op hun privacy pagina: https://www.mollie.com/nl/privacy.

Je account

Je logt op custom.domain in met een facebookaccount of via een googleaccount. Je account bevat een ID. Zoals hierboven al vermeld is, is dat de enige info die van jou zal achterblijven op custom.domain. Je gegevens zoals: (adres, email, betaalgegevens) worden elke keer opnieuw ingevuld door de consument van zodra hij/zij een bestelling wil maken. Deze gegevens worden bij Sendcloud ingegeven en daar verder verwerkt tot verzending.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om het mogelijk te maken dat een gebruiker kan inloggen via facebook of google. Ook wordt er een cookie opgeslagen waarin we bijhouden dat je akkoord ging met het cookie beleid.

Pixels

Om statistieken over onze site bij te houden maken we gebruik van facebook pixel. Deze pixel verzameld data over de gebruiker van de site. Data die wij zelf kunnen bekijken zijn anoniem en worden niet verder verdeeld.

Algemene voorwaarden

Voor meer informatie over onze algemene voorwaarden klik hier.

Cookie beleid

Voor meer informatie over ons cookie beleid klik hier.

Klantenservice

Je kunt met ons mailen op om je snel te kunnen helpen bij eventuele vragen over je privacy.

Privacy policy

In this privacy policy you can read about how your personal data is saved and how it is handled with. In addition, you will also find here all your rights with regard to your data and how you can use those rights. This privacy policy will sometimes be amended by, for example, legislative changes. It is therefore advised to consult this policy periodically.

As a company we strive to preserve your privacy and not to keep unnecessary things to guarantee you and our safety.

Order Delivery

For your order, we need your name, email, address, payment details and sometimes your telephone number. This allows us to deliver your order and keep you informed about your order. This information is requested per order and will be removed upon delivery. Information about the security of your data and what we do with it can be found under the headings 'Security' and 'What do we do with your data'.

Security

All data that you leave with us is saved or kept as a minimum. When placing an order, we ask for your address information, which is kept for six (6) months on our shipping platform Sendcloud. When logging in we use Facebook login and Google login, so we don't have to keep your passwords. For more information if you log in via your google account you can visit the privacy page of google: https://policies.google.com/privacy. For more information if you log in via your facebook account you can visit the privacy page of facebook: https://www.facebook.com/about/basics. If you feel that your data still not be treated as described in this document, let us know via . You can find more information about Sendcloud 's privacy policy on their gdpr page: https://www.sendcloud.be/gdpr/. We also do our utmost for payments to ensure that everything runs smoothly. That is why we opted for Mollie's service. The protection of your personal data is of great importance to Mollie. Mollie has taken various technical and organizational security measures to protect your data and to comply with applicable laws and regulations. More information about the safety of mollie can be found on their privacy page: https://www.mollie.com/en/privacy.

What do we do with your data

On custom.domain you can only log in via a Facebook account or via a Google account, so there is little to no data stored on our own servers. If you log in via Facebook or Google on our website, one element is kept and that is the ID of your account. We use this to keep track of your orders under your own account and to give you the option to check your orders. When placing an order, we also ask for your address information, which will be stored temporarily at Sendcloud until your shipment is sent. After this we both have an order number with which we can identify your order. Your address information will be stored at Sendcloud for six (6) months. Is your order shipped, then the delivery address and other data will be deleted after six (6) months and we keep only your account ID and order number stored in custom.domain. More information about how Sendcloud uses your data can be viewed on the following pages: https://www.sendcloud.be/gdpr/ and https://www.sendcloud.be/aleral-conditions/. Data is also kept at Mollie for processing the payment. Mollie does not store your personal data for longer than the mandatory legal term or, if such a mandatory legal term does not apply, no longer than strictly necessary for the realization of the objectives for which your personal data were obtained. For more information about the working method of Mollie you can visit their privacy page at https://www.mollie.com/nl/privacy.

Your account

You log in at custom.domain with a facebook account or with a google account. Your account contains an ID. As mentioned above, that is the only information that will be left on custom.domain. Your details such as: (address, email, payment details) are filled in by the consumer every time he/she wants to make an order. This data is entered at Sendcloud and further processed for shipment.

Cookies

We use cookies to enable a user to log in via Facebook or Google. A cookie is also stored in which we keep track of your acceptance of the cookie policy.

Pixels

To keep track of statistics about our site, we use Facebook pixel. This pixel collects data about the user of the site. Data that we can view ourselves is anonymous and will not be distributed further.

Terms and Conditions

For more information about our terms and conditions you can click here.

Cookie Policy

For more information about our cookie policy you can click here.

Customer service

You can send a mail at to help you quickly for any questions about your privacy.